JUEE Tom 5 Zeszyt 1 1999

Moce i kompensacja w obwodach z okresowymi przebiegami prądu i napięcia

E-mail Print PDF

Leszek S. Czarnecki

Część 5. Minimalizacja prądu biernego w obwodach jednofazowych z odbiornikami liniowymi.

Kompensacja zupełna prądu biernego źródeł o napięciu niesinusoidalnym kompensatorem reaktancyjnym wymaga kompensatora o liczbie elementów reaktancyjnych porównywalnej z liczbą harmonicznych napięcia. Złożoność kompensatora można zmniejszyć rezygnując z kompensacji zupełnej na rzecz minimalizacji tego prądu...

altDownload full text

Modelowanie części stożkowej łuku skutecznego na przykładzie wybranych stalowniczych pieców łukowych prądu przemiennego

E-mail Print PDF

Anatolij M. Kruczinin, Antoni Sawicki

W pracy opisano podstawowe zasady obliczania charakterystyk geometrycznego krótkiego, elektrycznego łuku skutecznego stalowniczych pieców łukowych prądu przemiennego. Szczególną uwagę zwrócono na obliczanie parametrów cienkiej warstwy z plazmą nierównowagową, znajdującej się przy plamie katodowej umownej. W obliczeniach charakterystyk elektrycznych i cieplnych łuku uwzględniono wpływ wielu czynników zewnętrznych na gradient napięcia...

altDownload full text

Regulacja prądu wyjściowego falownika z predykcją napięcia

E-mail Print PDF

Zbigniew Krzemiński, Jarosław Guziński

W artykule przedstawiono układ sterowania falownikiem napięcia i silnikiem klatkowym, w którym zastosowano regulator prądu wyjściowego z predykcją napięcia. Bieżąca wartość pierwszej harmonicznej napięcia i prądu uzyskiwana jest bez opóźnień występujących w innych tego typu układach. Wartości te wykorzystywane są przez nadrzędny układ regulacji w celu wyznaczenia kąta obciążenia i strumienia skojarzonego wirnika. W pracy przedstawiono zależności teoretyczne regulatora prądu...

altDownload full text

Programowa korekcja błędów wnoszonych przez obwody wejściowe w przetwornikach mocy

E-mail Print PDF

Leszek Furmankiewicz

W artykule przedstawiono wpływ błędów transformatorowych obwodów wejściowych stosowanych w elektronicznych przetwornikach mocy, na dokładność przetwarzania mocy sygnałów niesinusoidalnych. Zaprezentowano metodę programowej korekcji składowej błędu pomiaru mocy wnoszonej przez obwody wejściowe oraz przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych potwierdzające skuteczność korekcji.

altDownload full text

Badania stanów awaryjnych układów przekształtnikowych z zastosowaniem statystyk wyższych rzędów

E-mail Print PDF

Tadeusz Łobos, Zbigniew Leonowicz

W artykule przestawiono wyniki badań awaryjnych stanów pracy układów przekształnikowych za pomocą nowych metod estymacji widmowej, wykorzystujących pojęcia podprzestrzeni i kumulanty. Za pomocą metody MUSIC zbadano widmo prądów występujących w poszczególnych modułach układu przekształnika  podczas stanów awaryjnych, w szczególności stanów, które nie powodują zadziałania zwykle spotykanych zabezpieczeń...

altDownload full text

Metody prądowego i napięciowego sterowania przekształtnika AC/DC - aspekt praktyczny

E-mail Print PDF

Adam Ruszczyk, Stanisław Aleksandrowicz

W artykule przedstawiono metodę prądowego oraz napięciowego sterowania przekształtnikiem AC/DC. W metodzie sterowania prądowego prąd pobierany przez przekształtnik jest kształtowany w nadążnym układzie histerezowym. Wadą tej metody jest konieczność występowania sprzężenia prądowego. W zaproponowanej przez autorów metodzie sterowania napięciowego w wirującym z prędkością synchroniczną układzie współrzędnych x,y problem ten został ominięty...

altDownload full text

Właściwości energetyczne układów z impulsowymi sterownikami prądu przemiennego przy nadążnej regulacji prądu odbiornika

E-mail Print PDF

Zbigniew Fedyczak, Radosław Kasperek, Krzysztof Skórski

W artykule przedstawiono analizę teoretyczną i badania symulacyjne właściwości energetycznych układów z impulsowymi jednobiegunowymi SPP, w któych zastosowano dwa rodzaje nadążnej regulacji prądu odbiornika - z histerezowym sprzężeniem od prądu odbiornika przy stałej oraz zmiennej (adaptacyjnej) wartości strefy histerezy. Celem artykułu jest ocena przydatności nadążnej regulacji prądu odbiornika w układach z impulsowymi jednobiegunowymi SPP...

altDownload full text

Minimalizacja strat mocy czynnej i symetryzacja przepływu mocy w układach z przebiegami niesinusoidalnymi

E-mail Print PDF

Janusz Walczak, Marian Pasko

W artykule zaproponowano nową metodę symetryzacji obwodów z przebiegami niesinusoidalnymi. Polega ona na rozwiązaniu problemu minimalizacji wskaźnika jakości, zdefiniowanego dla prądów obwodu, przy ograniczeniach dotyczących symetrii fazowych mocy czynnych doprowadzanych do odbiornika. Zbiór prądów uzyskany w wyniku rozwiązania zadania minimalizacji nazywany jest optymalnym punktem pracy układu...

altDownload full text

Metoda analizy odkształcenia napięć w sieci elektroenergetycznej zakładu przemysłowego

E-mail Print PDF

Leszek Frąckowiak, Roman Muszyński

Przestawiono analizę odkształcenia napięć w sieci elektroenergetycznej dużęgo zakładu przemysłowego z wieloma źródłami harmonicznych. Analiza dotyczy wyjątkowo niekorzystnych warunków pracy węzła sieci i z tego powodu przeprowadzona jest obliczeniowo. Obliczenia oparto na jednofazowym schemacie zastępczym. Zastosowano metodę analizy częstotliwościowej i statystyczne nakładanie wpływów różnych źródeł harmonicznych.

altDownload full text

Zwiększenie niezawodności pracy bloku generator-transformator przez system ciągłej kontroli stanu izolacji głównej wykorzystany do zabezpieczenia uzwojeń do zwarć doziemnych

E-mail Print PDF

Kazimierz Cieślewicz

Przedstawiono opis zasady działania systemu do adaptacyjnego nadzorowania stanu izolacji głównej bloku generator-transformator, w którym wykorzystano nową koncepcję wykrywania doziemienia uzwojenia twornika generatora, polegającą na zmienności drgań własnych obwodu oscylacyjnego, z pojemnością doziemną uzwojenia twornika, dodatkowym obwodem składającym się z szeregowo połączonej pojemnośc z dławikiem...

altDownload full text

Page 1 of 2

  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  Next 
  •  End 
  • »