JUEE Tom 2 Zeszyt 1 1996

Wyznaczanie odchyleń i spadków napięcia w sieciach niskiego napięcia zasilanych niesymetryczne i nieliniowe odbiorniki energii elektrycznej

E-mail Print PDF

Zbigniew Kowalski

W artykule przedstawiono wszystkim metody obliczania odchyleń i spadków napięcia w sieciach niskiego napięcia zasilających niesymetryczne i nieliniowe odbiorniki energii elektrycznej. Przedmiotem rozważań są linie niskiego napięcia z przewodem powrotnym (neutralnym), zwłaszcza linie trójfazowe czteroprzewodowe. Linie jednofazowe dwuprzewodowe i linie dwufazowe trójprzewodowe potraktowane zostały jako szczególne przypadki linii trójfazowej czteroprzewodowej...

altPobierz cały tekst

Elektrotermia na progu XXI wieku - priorytety i ograniczenia

E-mail Print PDF

Mieczysław Hering

Referat dotyczy priorytetów i ograniczeń elektrotermii na progu XXI wieku. Przedstawiono: prognozę usytułowania tego działu elektryki w cywilizacji technicznej początku przyszłego wieku, relacje między nauką, techniką i przemysłem oraz prawdopodobne kierunki rozwoju niektórych obszarów elektrotermii.

altPobierz cały tekst

Sprawność elektryczna i współczynnik mocy tyglowych pieców indukcyjnych

E-mail Print PDF

Marian Szymczakiewicz

Określono sprawność elektryczną i współczynnik mocy indukcyjnych pieców tyglowych posługując się charakterystykami doświadczalnymi podanymi w literaturze. Przeanalizowano, jak wymiary geometryczne układu wzbudnik-topiony metal oraz właściwości fizyczne metalu wpływają na sprawność i współczynnik mocy. Podano zależność określającą częstotliwość minimalną i graniczną, przy których powinny pracować piece, aby osiągały wysokie wskaźniki eksploatacyjne.

altPobierz cały tekst

Optymalizacja rozcięć sieci rozdzielczych pod kątem minimalizacji energii nie dostarczonej na skutek awarii

E-mail Print PDF

Anna Gawlak

W artykule przedstawiono optymalizację rozcięć ciągów liniowych sieci średniego i niskiego napięcia pod kątem minimalizacji energii nie dostarczanej na skutek przerw w zasilaniu. Określono optymalne rozcięcia w przypadku, gdy odbiorcy pobierają jednakową ilość energii oraz gdy zostanie przyłączony dodatkowy odbiór pobierający b razy więcej energii od przeciętnego. Rozpatrzono również wpływ odgałęzień na miejsce optymalnego rozcięcia ciągu sieciowego.

altPobierz cały tekst

Współczynnik mocy prostowników diodowych z filtrem pojemnościowym

E-mail Print PDF

Henryk Supronowicz, Tadeusz Płatek

W artykule przedstawiono metodę wyznaczania składowych prądów oraz współczynnika mocy dwóch podstawowych układów prostownikowych dwupulsowego (małej mocy) i sześciopulsowego mostkowego obciążonego filtrem pojemnościowym. Przy wyznaczaniu przebiegu czasowego prądu wejściowego zastosowano metodę funkcji stanu łączników. Przedstawiono wyniki obliczeń.

altPobierz cały tekst

Zastosowanie metod optymalizacji w teorii mocy obwodów z przebiegami niesinusoidalnymi

E-mail Print PDF

Janusz Walczak, Marian Pasko

W pracy zaprezentowano współczesne podejście do analizy energetyczno-jakościowych właściwości układów z przebiegami niesinusoidalnymi. Podejście to opiera się na metodach optymalizacyjnych, wykorzystuje wyłącznie wielkości akceptowalne w teorii obwodów (wartości skuteczne, moc czynną) i nie wykorzystuje kontrowersyjnych i często sprzecznych różnych pojęć mocy. Prezentowane metody pozwalają zawsze na poprawę efektywności warunków pracy prostych i złożonych obwodów z przebiegami niesinusoidalnymi.

altPobierz cały tekst

Statyczny kompensator mocy biernej do regulacji napięcia i poprawy niezawodności pracy sieci zasilającej

E-mail Print PDF

Juri Varetski

Kompensatory statyczne mocy biernej (SVC) są w coraz większym stopniu stosowane do wywoływania szybkich zmian mocy biernej w celu regulacji napięć zasilających, symetryzacji odbiorników i tłumienia wahań napięcia w systemach elektroenergetycznych oraz w sieciach rozdzielczych. Artykuł przedstawia nową koncepcję w elektroenergetyce - urządzenie typu SVC regulujące napięcie na szynach rozdzielni oraz zwiększające niezawodność pracy linii napowietrznych w warunkach ich oblodzenia (sadzi)...

altPobierz cały tekst

Static Var Compensator for Voltage Control and Network Reliability Improvement

E-mail Print PDF

Juri Varetski

Static Var Compensators (SVCs) are increasingly being employed to provide rapidly variable reactive power to control voltages, balance phase load and suppress voltage fluctuations in electric power supply systems and distribution networks. The paper presents a rather new concept for electric power engineering, SVC type, for continuous voltage control on substation buses and to improve reliability of overhead line operation in freezing rain conditions. This SVC type was commissioned at two mountain substations in Western Ukraine.

altDownload full text