JUEE Tom 7 Zeszyt 1 2001

Przekształtnik DC/AC i AC/DC z minimalizacją pola uchybu wektora prądu

E-mail Print PDF

Adam Ruszczyk

W artykule zaprezentowano metodę sterowania przekształtnika DC/AC z minimalizacją amplitudy uchybu wektora prądu. Idea ta wykorzystuje regulator predykcyjny pracujący ze stałym czasem próbkowania. Na podstawie informacji o kierunku zmian wektora prądu wybierany jest optymalny wektor napięcia wyjściowego przekształtnika. Wektor ten powinien sprowadzać wektor prądu rzeczywistego w pobliże wartości zadanej, zapewniając minimalną prędkość jego zmian. Opisane podejście można przenieść na układ przekształtnika AC/DC pobierającego z sieci zasilającej prądy bliskie sinusoidalnym, będące z fazie z napięciem.

altDownload full text

Last Updated on Tuesday, 09 September 2014 09:53

Badanie stanów przejściowych w układach z bateriami kondensatorów

E-mail Print PDF

Tadeusz Łobos, Jacek Rezmer

Stany przejściowe spowodowane załączaniem baterii kondensatorów w systemach elektroenergetycznych, wpływają w znacznym stopniu na jakość energii elektrycznej. Przepięcia mogą teoretycznie osiągać wartości szczytowe rzędu dwukrotnej wartości znamionowej. Prądy przejściowe mogą osiągać wartości do dziesięciu razy ponad znamionowy prąd baterii kondensatorów, w ciągu kilku milisekund. Innym przypadkiem trudnych warunków pracy jest załączanie drugiej baterii kondensatorów do tych samych szyn zbiorczych. W pracy są analizowane przebiegi przejściowe napięć i prądów.

altDownload full text

Last Updated on Tuesday, 09 September 2014 09:54

Falownik klasy E z powielaniem częstotliwości

E-mail Print PDF

Zbigniew Kaczmarczyk, Bogusław Grzesik, Marcin Kasprzak

W  pracy przedstawiono metodę analizy i procedurę projektowania falownika klasy E pracującego z powielaniem częstotliwości. Wyznaczono i zamieszczono podstawowe właściwości podwajającego częstotliwość falownika klasy E z równoległym kondensatorem. Skonstruowano i poddano pomiarom falownik laboratoryjny pracujący w warunkach komutacji optymalnej. Jako zawór falownika zastosowano tranzystor MOSFET IRF740. Dla mocy wejściowej 144W i częstotliwości przełączeń 1MhHz uzyskano sprawność 80%. Uzyskane wyniki pomiarów laboratoryjnych są zgodne z wynikami wyliczonymi na drodze obliczeń teoretycznych.

altDownload full text

Last Updated on Tuesday, 09 September 2014 09:55

Analiza możliwości regulacji prądu w przekształtniku AC/DC

E-mail Print PDF

Andrzej Sikorski

Przekształtnik AC/DC może spełniać rolę zasilacza pobierającego z sieci prąd sinusoidalny o współczynniku mocy równym jeden. W artykule opisano warunek, jaki muszą spełniać: napięcie sieci zasilającej, napięcie w obwodzie pośredniczącym, indukcyjności sprzęgające sieć z przekształtnikiem oraz prądy pobierane z sieci, aby możliwe było odtwarzanie zadanych prądów. Przedstawiono możliwość wykorzystania wyznaczonego warunku do określania indukcyjności dławika umożliwiającej kształtowanie prądu w zadanych warunkach.

altDownload full text

Last Updated on Tuesday, 09 September 2014 09:56

Wysokoczęstotliwościowy przekształtnik AC/AC z jednostkowym wejściowym współczynnikiem mocy

E-mail Print PDF

Antoni Bogdan

W artykule przedstawiono właściwości przekształtnika z wysokoczęstotliwościowym równoległym obwodem rezonansowym, sterowanego metodą gęstości impulsów, przełączanego przy zerowym napięciu, który zasilany jest ze źródła napięcia stałego lub przemiennego. Zobrazowano sposób stabilizacji drgań obwodu rezonansowego przy zasilaniu ze źródeł napięcia stałego i przemiennego. Prezentowane wyniki uzyskane zostały drogą symulacji cyfrowych, które wykazywały, że istnieje możliwość budowy systemu zasilania ze źródeł napięcia stałego i przemiennego.

altDownload full text

Last Updated on Tuesday, 09 September 2014 10:02

Bezpośrednie sterowanie mocą prostownika PWM bazujące na strumieniu wirtualnym

E-mail Print PDF

Mariusz Malinowski, Marian P. Kaźmierkowski, Marek Jasiński

W artykule przedstawiono metodę sterowania prostownikiem PWM, bez czujników napięcia po stronie prądu przemiennego, bazującą na estymacji mocy za pośrednictwem strumienia wirtualnego - VF-DPC (ang. Virtual Flux Based Direct Power Control). Omówiono podstawy teoretyczne realizacji VF-DPC, przedstawiono badania przeprowadzone w stanie ustalonym i w stanach dynamicznych ilustrujące działania i parametry opisanych metod. Wyniki badań zestawiono i porównano z klasyczną metodą bezpośredniego sterowania mocą  - DPC (and. Direct Power Control)...

altDownload full text

Last Updated on Tuesday, 09 September 2014 10:04

Osiemnastoplusowy prostownik diodowy z trójfazowymi dławikami sprzężonymi

E-mail Print PDF

Piotr Mysiak, Henryk Tunia, Roman Barlik, Piotr Jankowski

W artykule przedstawiono zasadę działania oraz badania symulacyjne i laboratoryjne układu przekształtnika osiemnastopulsowego o wyjściu stałoprądowym, przeznaczonego zasadniczo do współpracy z niskonapięciową autonomiczną siecią zasilającą. Prezentowany przekształtnik pozwala znacznie zredukować w przebiegu prądu sieciowego niepożądane wyższe harmoniczne, głównie rzędu 11,13,17 i 19. Osiemnastopulsową pracę układu osiąga się dzięki zastosowaniu sprzężonego trójfazowego dkławika wstępnego podziału prądu (WPP) oraz zestawu sieciowy dławików sprzężonych (TDS)...

altDownload full text

Last Updated on Tuesday, 09 September 2014 10:09

Jednofazowy kompensator mocy biernej o topologii przekształtnika Cuka

E-mail Print PDF

Zbigniew Fedyczak

Przedmiotem artykułu jest nowy jednofazowy kompensator mocy biernej (składowej biernej harmonicznej podstawowej prądu obciążenia) (KMB) o komutacji wymuszonej. W proponowanym rozwiązaniu KMB stosowany jest matrycowo-reaktancyjny sterownik prądu przemiennego (MRSPP) o topologii przekształtnika Cuka. MRSPP z obciążeniem rezystancyjnym rozwartym lub zwartym spełnia funkcję sterowanej reaktancji i służy do generaowania lub absorbowania mocy biernej. W artykule przedstawiono wyniki analizy teoretycznej oraz przykładowe wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych właściwości energetycznego proponowanego rozwiązania KMB.

altDownload full text

Last Updated on Tuesday, 09 September 2014 10:10

Układ identyfikacji prądu wzorcowego aktywnej kompensacji równoległej

E-mail Print PDF

Leszek Frąckowiak, Michał Gwóźdź, Ryszard Porada

W artykule omówiono, opracowany przez autorów, układ identyfikacji prądu wzorcowego do aktywnej kompensacji równoległej. Przedstawiono ogólną strukturę układu kompensacji, omówiono zasadę działania oraz funkcje bloków układu sterowania. Prąd wzorcowy określono metodą wariacyjną, w postaci analitycznej, jako sygnał realizujący optymalizację pracy układu źródło energii-odbiornik. Do wyznaczania częstotliwości, fazy i amplitudy prądu wzorcowego zastosowano metodę identyfikacji parametrów sygnałów okresowych odkształconych z wykorzystaniem filtrów cyfrowych...

altDownload full text

Last Updated on Tuesday, 09 September 2014 10:11

Energetyczne filtry aktywne i kompensatory podstawowej harmonicznej prądu biernego STATCOM sterowane we współrzędnych wirujących dq

E-mail Print PDF

Stanisław Piróg

W artykule przedstawiono koncepcję sterowania trójfazowymi energetycznymi filtrami aktywnymi i nadążnymi kompensatorami podstawowej harmonicznej prądu biernego STATCOM. Przedstawiono dynamikę układu kompensacji sterowanego we współrzędnych wirujących dq oraz rozwiążanie układu dla sieci średnich napięć. Wyniki analizy zilustrowano badaniami symulacyjnymi.

altDownload full text

Last Updated on Tuesday, 09 September 2014 10:12

Page 1 of 2

  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  Next 
  •  End 
  • »